Svet zavoda oz. svet šole 

Svet šole ima štiriletni mandat (2021–2025), sestavljajo ga:

 

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

Jasna Jurečič Barkovič

Simona Rožman

Dubravka Gramc

 

PREDSTAVNIKI STARŠEV

Lea Štampek

Marina Pezelj Starčević

Mitja Bizjak

 

 

PREDSTAVNIKI ZAVODA (ZAPOSLENIH)

Edita Krošl – predsednica sveta zavoda

Barbara Čerin

Aljaž Božič

Petra Milaković

Bojana Butkovič

Pristojnosti sveta šole: imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih, sprejema pravila in druge splošne akte šole, potrjuje finančni načrt in sprejema zaključni račun šole, opravlja druge naloge, določene z zakonom (ZOFVI, 48. člen) in aktom o ustanovitvi.

Svet šole se sestane najmanj dvakrat letno:

– septembra: poročilo o realiziranem LDN preteklega šolskega leta, sprejem LDN za tekoče šolsko leto;

– februarja: sprejem zaključnega računa, aktualne zadeve v zvezi s programom šole.

 

Svet staršev

Predstavniki posameznih oddelkov vrtca in predstavniki posameznih oddelkov na šoli oblikujejo Svet staršev OŠ Velika Dolina, ki ima štiriletni mandat in je predvsem posvetovalni organ. Predstavniku staršev 9.  razreda s koncem šolanja otroka preneha mandat, vključi pa se starš  1.  razreda, kot  njihov  predstavnik.  Mandat  takega člana sveta  traja do  konca  rednega mandata. 

 

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ VELIKA DOLINA:

1. RAZRED

Kristina Požgaj

2. RAZRED

Mario Škvorc

3. RAZRED

Urška Petrič

4. RAZRED

Mitja Bizjak

5. RAZRED

Antonio Novoselič

6. RAZRED

Nadica Črpič

7. RAZRED

Marina Pezelj Starčević

8. RAZRED

Žana Gajski

9. RAZRED

Nenad Zaplatić

 

MEDVEDKI – vrtec

Reneja Borštnar Vogrin

RIBICE – vrtec

Lea Štampek

PIKAPOLONICE – vrtec

Simona Šekoranja

ZAJČKI – vrtec

Matej Povh

Pristojnosti sveta staršev: sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

 

Predsednik sveta staršev je Mitja Bizjak.

 

 

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost