Poslujemo vse delovne dni od 5.45 do 15.45, razen zadnji delovni dan v avgustu, ki je namenjen urejanju igralnic in garderob za novo šolsko leto, ter zadnji delovni dan v mesecu decembru

V času šolskih počitnic oziroma, ko je v vrtcu bistveno zmanjšano število otrok, se lahko oddelki združujejo do zakonsko določenega normativa.

Po sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice z dne 31. 5. 2023, lahko starši zaradi počitniške odsotnosti v obdobju od 1. 6. do 30. 9. uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost najmanj 15 delovnih dni in ne več kot dva meseca v koledarskem letu.

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom, v kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni. Ob uveljavitvi rezervacije morajo imeti starši poravnane vse zapadle finančne obveznosti do vrtca.  Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) le za najstarejšega otroka. Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 30 % od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.

Rezervacija zaradi bolezni – po SKLEPU o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice z dne 31. 5. 2023,  se uporablja od 1. 7. 2023 dalje. V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 20 delovnih dni, lahko starši to ugodnost uveljavijo za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30% njim določenega dohodkovnega razreda. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši vrtcu predložiti zdravniško potrdilo najkasneje 5 dni po zaključku odsotnosti.

 

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost