Uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje 

 Temeljni cilj vzgoje v vrtcu je tako v dnevnih kot drugih programih spodbujanje različnih področij razvoja otroka skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, značilnostmi posameznega otroka ter omogočanje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti.

Skozi različne oblike vzgojnega dela bomo uresničevali naslednje cilje:

  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
  • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
  • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
  • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
  • posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
  • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Ob upoštevanju skupnih strokovnih kriterijev, opredeljenih s temeljnimi cilji in načeli Kurikuluma za vrtce, vrtci oblikujejo različne programske ponudbe.

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic imajo možnosti poiskati svoja močna področja, oblikovati različne vsebinske rešitve in s tem pripomoči k dvigu kvalitete dela v vrtcu.

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost