Sodelovanje s starši je izjemno pomembno za naše kvalitetno strokovno delo. Dobro sodelovanje je v korist otroku, staršem in seveda našemu delu.

Na kakšne načine se povezujemo in sodelujemo:

  • pisno in ustno obveščanje staršev o dogajanju v vrtcu,
  • povabilo staršev k sodelovanju pri načrtovanju programa in dela v skupini z aktivno udeležbo na prvem roditeljskem sestanku,
  • organiziranje različnih srečanj staršev, otrok in strokovnih delavcev,
  • organiziranje govorilnih ur, kjer je čas za individualni razgovor o posameznem otroku,
  • skupni roditeljski sestanki,
  • za organizirano uresničevanje interesa staršev so predstavniki vseh oddelkov vključeni v Svet staršev OŠ Velika Dolina.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost