glava

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Velika Dolina
Naslov: Velika Dolina 30
Pošta: 8261 Jesenice na Dolenjskem
Telefon: 07 49 57 112
Elektronski naslov: os.velika.dolina@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Anja Zevnik, ravnateljica
Datum objave kataloga: 1. 6. 2006
Datum zadnje spremembe: 25. 3. 2024
Katalog je dostopen na spletu: http://www.osvelikadolina.si/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Dejavnosti zavoda so:
 • P85.200 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
 • P85.100 Predšolska vzgoja,
 • P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
 • P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
 • H49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet,
 • J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
 • L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
 • N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
 • N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
 • N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
 • R93.190 Druge športne dejavnosti,
 • R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
 • R93.110 Obratovanje športnih objektov,
 • N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
 • I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
 • I56.290 Druga oskrba z jedmi,
 • J58.140 Izdajanje revij in periodike,
 • J58.190 Drugo založništvo,
 • A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
 • A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin,
 • S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram zavoda
Seznam notranjih organizacijskih enot:
– zavod ima naslednjo notranjo organizacijsko enoto:
Vrtec pri OŠ Velika Dolina
Naziv in naslov: Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Telefon: 07 49 57 112
Elektronski naslov: natasa.iljaz@osvelikadolina.si
Vodja notranje organizacijske enote: Nataša Iljaž
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Suzana Gerjevič
Delovno mesto in naziv: tajnica VIZ, ekonomistka
Elektronski naslov: suzana.gerjevic@guest.arnes.si / suzana.gerjevic@osvelikadolina.si
Poštni naslov: Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Službena telefonska številka: 07 49 57 112
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda (povezava)

Splošni akti zavoda:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina

Pravila javnega zavoda OŠ Velika Dolina

Prometno varnostni načrt

Pravilnik o  pečatih

Pravilnik o uporabi službenih vozil

Pravilnik o požarni varnosti, načrt požarne varnosti, ocena požarne varnosti in požarni red

Požarni red

Pravilnik o popisu

Pravilnik o šolskih prevozih

Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Velika Dolina

Pravila delovanja Sveta staršev OŠ Velika Dolina

Dopolnitev poslovnika o delu Sveta šole OŠ Velika Dolina

Pravilnik o pohvalah, priznanjih in nagradah učenkam in učencem OŠ Velika Dolina

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu pri OŠ Velika Dolina

Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Velika Dolina

Hišni red

Pravilnik o računovodstvu

Register tveganj

Navodila za izvajanje pravil o letnem dopustu zaposlenih na OŠ Velika Dolina in zbir pravil ZDR in KP VIZ

Pravila šolskega reda OŠ Velika Dolina

Pravila o šolski prehrani

Pravilnik o evidenci delovne obveznosti strokovnih in ostalih delavcev OŠ Velika Dolina

Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin OŠ Velika Dolina

Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc OŠ Velika Dolina

Vzgojni načrt OŠ Velika Dolina

Pravila delovanja šolskega sklada OŠ Velika Dolina

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti v OŠ Velika Dolina

Pravilnik o uporabi in varovanju ključev

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest OŠ Velika Dolina

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

č) Seznam predlogov predpisov
V postopku ni nobenega predloga predpisov.
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih (v mapi Dokumenti šole in Knjižnica)

Letni delovni načrt za šolsko leto 2023-2024

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2022-2023

Poslovno poročilo 2023

Publikacija 2023-2024

Učbeniški sklad 2022/2023

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:
Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Trenutno ne razpolagamo z informatiziranimi zbirkami.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja: Večina informacij je dostopna preko spleta http://www.osvelikadolina.si/ ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. STROŠKOVNIK
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO  UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
– Šolski koledar
– LDN
– Publikacija
– Šolska prehrana – jedilniki
– Število učencev po razredih
– Število otrok v vrtcu
– Število zaposlenih

 

Dostopnost