Uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje in prioritetne naloge v šolskem letu 2021/2022

 Temeljni cilj vzgoje v vrtcu je tako v dnevnih kot drugih programih spodbujanje različnih področij razvoja otroka skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, značilnostmi posameznega otroka ter omogočanje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti.

Skozi različne oblike vzgojnega dela bomo uresničevali naslednje cilje:

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
 • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
 • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
 • posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Ob upoštevanju skupnih strokovnih kriterijev, opredeljenih s temeljnimi cilji in načeli Kurikuluma za vrtce, vrtci oblikujejo različne programske ponudbe.

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic imajo možnosti poiskati svoja močna področja, oblikovati različne vsebinske rešitve in s tem pripomoči k dvigu kvalitete dela v vrtcu.

 

VIZIJA VRTCA

V vrtcu z majhnimi koraki razvijamo odgovorne, ustvarjalne in zdrave osebnosti za življenje v prihodnosti.

Prednostne naloge v šolskem letu 2021/2022

V letošnjem šolskem letu bomo namenjali večjo pozornost naslednjim nalogam:

 • opazovanje otrok,
 • zgodnje opismenjevanje otrok,
 • nadaljevanje spremljanja dnevne rutine,
 • urjenje otrok v medsebojnem reševanju konfliktov – konfrontaciji,
 • načrtovanje in izvajanje področij dejavnosti v povezavi z načeli kurikula:                                                                                                                                                     a) Izvajanje programa Mali sonček

Osnovni cilji so: razvedrilo, sprostitev in spodbujanje vadbe

Želimo si, da bi se otroci za gibanje in šport odločali tudi v prostem času in s tem razvijali motorične sposobnosti in zdrav odnos do športa.

Pravi cilj športnega programa je dejavnost sama. Pomemben je proces, ne samo opravljanje predpisanih nalog za priznanje.

Otroke spodbujamo h gibanju, učenju novih spretnosti in s tem k ohranjanju zdravja.

           b) Izvajanje programa zobozdravstvene preventive

Enkrat tedensko, ob petkih (7:00-14:00), v našem vrtcu dela otroška zobozdravnica Dušica Zandomeni, dr.dent.med., ki izvaja preventivo in kurativo na področju zobozdravstvene oskrbe otrok.

          c)Program Zdravje v vrtcu (NIJZ) – Celostna skrb za zdravje (gibanje, prehrana, medosebni odnosi, preprečevanje bolezni in odvisnosti).

          d) Nadaljevanje izvajanja programa Varno s soncem (NIJZ)

Ozaveščanje otrok in staršev o posledicah pretiranega izpostavljanja soncu. 

Osnovne dejavnosti za izvajanje prednostnih nalog:

 • igre z žogo, pohodi, sankanje, spretnostna vožnja s kolesom, rolerji,
 • vsakodnevno ščetkanje zob in redni pregledi v šolski zobozdravstveni ambulanti,
 • daljši sprehodi oz. pohodi, kvalitetni jedilniki, raznovrstna zdrava prehrana,
 • različne skupne socialne igre, strokovno predavanje za starše,
 • pogovori o vplivih sonca, posledicah na telesu, varovanju kože, varnem izpostavljanju soncu
 • dejavnosti, kjer otroci spoznajo, kako lahko sami skrbijo za svoje zdravje.

Glede na prednostne cilje in naloge bomo v vrtcu posebno pozornost namenjali igračam in drugim vzgojnim sredstvom s področja gibanja in umetnosti.

Skrbeli bomo, da bo v pomladnih in poletnih mesecih na prostem več možnosti za igro z vodo, peskom, mivko, glino in drugimi naravnimi nestrukturiranimi igralnimi materiali za oblikovanje in ustvarjanje.

Prednost pri nakupu bomo dajali pripomočkom za gibanje (različne žoge, poganjalci…). 

Pri nabavi slikanic za najmlajše bomo dali prednost večdimenzionalnim in gibljivim slikanicam, za nekoliko večje otroke pa slikanicam, ki so tematsko vezane na področja umetnosti, tradicije (slovenska ljudska motivika).

V vseh okoljih bomo skrbeli, da bo življenje otrok teklo v urejenem in estetsko prijaznem okolju.

Trudili se bomo doseči fleksibilnost pri urejanju prostora, videzu prostora (barve …), imeti raznolike kotičke, na stenah izdelke otrok in umetniške reprodukcije.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost