O  B  V  E  S  T  I  L  O

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina

obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za

 VPIS V VRTCE

ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Vpis bo potekal za programe:

  •   v trajanju od 6 do 9 ur dnevno in
  • poldnevni program: ki traja od 4 do 6 ur na dan (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok) in
  • krajši program: za otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo, v trajanju od 240 do 720 ur letno, v dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok).

Vrtec pri OŠ Velika Dolina vpisujemo otroke v dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur dnevno.

Rok za oddajo vlog oz. vpisno obdobje bo potekalo od 8. do 15. marca 2021.

Vlogo je potrebno oddati na obrazcu, ki je javno objavljen na spletni strani vrtca oziroma šole, kamor vključujete otroka.

Način oddaje vloge:

Vlogo lahko oddate v fizični obliki po navadni pošti ali po elektronski pošti na elektronski naslov pomočnice ravnateljice vrtca natasa.iljaz@osvelikadolina.si. Če je vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana in optično prebrana (skenirana). 

Z vlogo za vpis bodo v vrtec vpisani otroci – novinci v šolskem letu 2021/22 z vključitvijo v dnevni program s 1. 9. 2021.  Vloge morajo oddati tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

Pogoj za vključitev:

V vrtec se lahko vključijo otroci starosti najmanj enajst mesecev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Način vključevanja otrok:

  • V oddelke bodo razporejeni otroci, ki  bodo 1. 9. 2021 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok v vrtec.
  • Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe najpozneje do junija 2021. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili.
  • Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja, bodo obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti.

Dodatne informacije:

Obrazec »Vloga za vpis otroka v vrtec« je objavljen na spletni strani šole oziroma vrtca.

VLOGA ZA VPIS

Dostopnost