Temeljno izhodišče predšolske vzgoje v vrtcih je spoštovanje otrokovih pravic in pravic staršev.

V našem vrtcu predšolsko vzgojo izvajamo v dnevnem programu, ki traja od 6 do 9 ur dnevno in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Vpis otrok za novo šolsko leto bo potekal v mesecu marcu. Razpis za vse vrtce v občini objavi Občina Beržice. Otroke sprejemamo glede na prosta mesta in kriterije pravilnika za sprejem otrok v vrtce. V vrtec lahko otroke sprejemamo tudi med letom, v kolikor imamo prosta mesta v oddelkih.

Uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje

Temeljni cilj vzgoje v vrtcu je, tako v dnevnih kot drugih programih, spodbujanje različnih področij razvoja otroka skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, značilnostmi posameznega otroka ter omogočanje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti.

Skozi različne oblike vzgojnega dela bomo uresničevali naslednje cilje:

  •  razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
  •  razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
  •  razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
  •  negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
  •  spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
  •  spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
  •  spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
  •  posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
  •  razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Ob upoštevanju skupnih strokovnih kriterijev, opredeljenih s temeljnimi cilji in načeli Kurikuluma za vrtce, vrtci oblikujejo različne programske ponudbe.

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic imajo možnost poiskati svoja močna področja, oblikovati različne vsebinske rešitve in s tem pripomoči k dvigu kvalitete dela v vrtcu.

Dostopnost