Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za VPIS V VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2024/25.

Vpis bo potekal za program:

  • dnevni program:  v trajanju od 6 do 9 ur dnevno
  • poldnevni program: v trajanju od 4 do 6 ur na dan (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok) in
  • krajši program: za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in so do konca leta 2023 dopolnili starost pet let – v trajanju 240 ur (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok in bo odobren s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje).

Rok za oddajo vlog oz. vpisno obdobje:

od 4. do 11. marca 2024,  od 8. ure dalje.

Vlogo je potrebno oddati na Vlogi za vpis 2024/25 (v nadaljevanju: vloga), ki je javno objavljena na spletni strani vrtca oziroma šole, kamor vključujete otroka.

Način oddaje vloge:

Vlogo lahko oddate v skladu z navodili posameznega zavoda: osebno, po navadni pošti ali po elektronski pošti na natasa.iljaz@osvelikadolina.si . Če je vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana in optično prebrana. 

Vpis poteka za vključitev otrok v šolskem letu 2024/25 od 1. 9. 2024. Vloge oddajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

Pogoj za vključitev:

V vrtec se lahko vključijo otroci, starosti najmanj enajst mesecev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, (op: drugačni pogoji pri krajšem programu):

Način vključevanja otrok:

  • V oddelke bodo razporejeni otroci, ki  bodo izpolnjevali pogoje za vključitev od 1. 9. 2024 naprej, vloga pa bo oddana v času razpisa. Če bo v vrtec v času razpisa vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.
  • Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe najpozneje do junija 2024. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili.
  • Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja bodo obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti.

Dodatne informacije:

Na spletnih straneh vrtca oz. šole in na elektronskem naslovu: natasa.iljaz@osvelikadolina.si .

VLOGA ZA VPIS V VRTEC 2024/25

Dostopnost