Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za VPIS V VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23.

Vpis bo potekal za program:
dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno.

ROK ZA ODDAJO VLOG OZ. VPISNO OBDOBJE: OD 7. DO 14. MARCA 2022, OD 8. URE DALJE.

Vlogo je potrebno oddati na VLOGI ZA VPIS, ki je javno objavljena na spletni strani vrtca oziroma šole, kamor vključujete otroka.

Način oddaje vloge:
Vlogo lahko oddate v skladu z navodili posameznega zavoda, tj. v fizični obliki po navadni pošti ali po elektronski pošti na uradne elektronske naslove izbranih vrtcev oziroma šol. Če je vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana in optično prebrana.

Vpis poteka za vključitev otrok v šolskem letu 2022/23 od 1. 9. 2022. Vloge morajo oddati tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

Pogoj za vključitev:
V vrtec se lahko vključijo otroci, starosti najmanj enajst mesecev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Način vključevanja otrok:
• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo 1. 9. 2022 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.
• Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe najpozneje do junija 22. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili.
• Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja bodo obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti.

Dodatne informacije:
Na spletnih straneh vrtca oz. šole, kjer je objavljena vloga za vpis so objavljene tudi telefonske številke. Več informacij na telefonski številki 07-49 57 112 ali e-pošti natasa.iljaz@osvelikadolina.si.

Dostopnost