RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI:

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_visje_solstvo_terizobrazevanje.

Tudi letos je razpis samo v elektronski obliki.

Prilagam nekaj povzetkov:

I.3. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

I.3.1. PRIJAVA

Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2017/2018 vpisati v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, morajo izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih (ter z morebitnimi drugimi dokazili) oddati prijavo za vpis – prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki je na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu: http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947.

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico.

Vsak naj že pred prijavo dobro preveri, ali je treba za vpis v program, ki si ga je izbral, poleg splošnih izpolnjevati tudi morebitne posebne pogoje in do kdaj je treba predložiti dokazila o njihovem izpolnjevanju.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli. Obrazec bomo nabavili v šoli, tudi izpolnjevanje (prijava) bo potekala v šoli, znotraj ure oddelčne skupnosti.

I.3.2. ROKI

Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 4. aprila 2017.

I.4. VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 16. in vključno 19. junijem 2017, do 14. ure izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe brez omejitve vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled ali kopijah izvirnikov tudi vpisani.

I.5. MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA, IZBIRNI POSTOPEK IN ROKI

Če bo na šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav (26. april 2017) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci in dijaki (s strani šol) obveščeni najpozneje do 6. junija 2017. Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh 30. maja 2017 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2017/2018.

Učenci v šoli dobijo iztiskano obliko obvestila z glavnimi povzetki razpisa in seznami šol po regijah za katere so izkazali interes na individualnih razgovorih.

Prijavnice za vpis v srednjo šolo bomo nabavili, izpolnjevali in poslali na srednje šole iz osnovne šole. Prijavnico boste starši dobili v podpis.

  • Informativni dnevi

Vse srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci in dijaki lahko dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.

Informativni dan bo potekal:

– v petek, 10. februarja 2017, ob 9. in 15. uri ter

– v soboto, 11. februarja 2017, ob 9. uri.

Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo namesto pouka obiskali šole, v katerih želijo dobiti informacije o vpisu.

KJE DOBITE DODATNE INFORMACIJE:

  • Podatke o vpisu so na strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si in na spletnih straneh srednjih šol.
  • Štipendije so na naslovu: http://www.sklad-kadri.si/. Novosti na MDDSZ.
  • Poklicni kažipot, kjer najdete opise poklicev, je na strani:

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/poklicni_kazipot/.

www.mojaizbira.si

  • e-svetovanje (Zavod republike Slovenije za zaposlovanje !
  • RAZREDNIČARKA, SVETOVALNA DELAVKA (OB SREDAH)
  • CIPS (ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE)

 

Velika Dolina, 6. 2. 2017                                                           

Šolska svetovalna delavka: Biserka Čančer


Dostopnost